icon icon Soft & Shine ingredients - Papa Pawsome

Jojoba Oil

Argan Oil

Coconut Oil

Wheatgerm Oil